Pro odborníky

Ve středu naší pozornosti stojí celá rodina. Předpokládáme, že problém jejího člena úzce souvisí s dynamikou celé rodiny. Pro dítě je rodina nejvýznamnějším socializačním prostředím a proto je i spolupráce s rodinou zaměřena tam, kde problémy vznikají a působí - v jeho prostředí. V pojetí systemického přístupu není důležité hledat jasné spojení mezi příčinou problémů a jejich následkem (lineárně). Hledáme, jak problémy vznikají a jak se udržují vzájemným působením (cirkulárně). V kontextu rodiny, může změna chování jednoho ovlivnit zbytek celé rodiny.

Rodinný přístup je vhodný všude tam, kde problém jednoho člena souvisí se způsobem života rodiny, kde rodina neplní některou z životně důležitých funkcí a kde je problém postaven jako náhradní způsob řešení.

Při práci s klientem používáme účinné nástroje systemického přístupu, např. zachování neutrality, přeznačkování, cirkulární dotazování, externalizující rozhovor, práci s výjimkou a další.

Prostředky a nástroje práce s dítětem

Pomoc dětem poskytujeme individuálně i ve skupinovém programu – pomáháme překonávat problémy, mírnit nebo odstraňovat poruchy v jejich vývoji. Patří sem zejména poruchy chování (agrese, lhaní, záškoláctví), problémy související se školou (školní neprospívání, obtíže v kolektivu), psychické potíže (úzkost, smutek, deprese), traumatické události (ztráta, stěhování, smrt v rodině, rozvodové období), psychosomatické potíže (poruchy spánku, příjmu potravy, vyprazdňování) apod.

Dětem aktivně nasloucháme, podporujeme vyjádření emocí a jejich zpracování. Zabýváme se sebepojetím dítěte, případně sebedestruktivními přesvědčeními. Podporujeme dítě k vyprávění příběhu o sobě, v kterém získá kontrolu nad minulými událostmi i současnými problémy. Dítě si v důsledku minulých událostí může osvojit škodlivé způsoby chování – proto zkoumáme možnosti jiných způsobů chování a nacvičujeme nové, s kterými dítě experimentuje (např. naučit se ovládnout zlost).

Při práci s dětmi využíváme různých médií, prostřednictvím kterých dítě vypráví svůj příběh přímo, nebo nepřímo (projekcí do média) – příběhy, knihy, pracovní listy, figurky zvířátek a lidských postav, maňásky, kreslení, malování, hlínu a modelínu.

Prostředky a nástroje spolupráce s rodiči

Rodičům poskytujeme poradenství v individuálních konzultacích nebo v rámci celého rodinného systému. Individuální setkání je první volbou tam, kde klient chce řešit své osobní záležitosti, žije odděleně od partnera (partnera nemá), vztahy v rodině jsou velmi konfliktní, nepřítomnost dalšího člena rodiny je podporou separace od ostatních jejích členů.

Kurz pro rodiče

Rodičům nabízíme kurzu s názvem „Silní rodiče – silné děti“, jehož cílem je posílit rodičovské kompetence, ulehčit komunikaci v rodině a nabídnout možnost sdílení s ostatními rodiči. Během 10 na sebe navazujících setkání se věnujeme těmto tématům: potřeby dětí, jak zvládnout emoce dítěte i svoje vlastní, účinné způsoby komunikace, stanovení hranic ve výchově, problémové situace v rodině, metoda přirozených důsledků, řešení konfliktů apod. Jednotlivá setkání trvají 90 min, vždy 1x týdně. Kurz probíhá 2 x ročně – na jaře a na podzim.

Služba pro rodinu je pověřena k sociálně – právní ochraně dítěte, proto úzce spolupracuje s Orgánem sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD) a sděluje mu potřebné informace týkající se dítěte, jeho rodičů a osob, které odpovídají za výchovu dítěte.