Poslání

Našim posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí.

leták služby

Cíle poskytované služby

 • napomáhat znovuobnovení fungování rodiny v oblasti emocionální, výchovné a ekonomické,
 • zachovat dítě ve vlastní rodině

KOMU POMÁHÁME

 • rodinám, žijícím na území hlavního města Prahy,
 • rodinám úplným i neúplným,
 • rodičům, aktuálně bez dítěte, projevující zájem získat dítě zpět do péče,
 • jiný rodinným příslušníkům, kteří mají v péči dítě od 0 do 18 let (např. pěstounům)

Poskytujeme podporu rodinám, které mají těžkosti:

 • v komunikaci v rodině
 • se školním neprospíváním dítěte
 • problémovým chováním dítěte
 • emoční nepohodou nebo traumatickými zážitky dítěte
 • s nejistotou ve výchově
 • s rozpadem rodiny
 • s obtížnou životní situací (duševní nebo tělesné onemocnění, závislost na návykových látkách, domácí násilí, nezaměstnanost, ztráta bydlení, rodič ve výkonu trestu odnětí svobody apod).

Principy poskytování sociální služby

 • hájíme zájmy dítěte,
 • vycházíme ze silných stránek uživatele,
 • podporujeme v samostatnosti,
 • ctíme soukromí a svobodnou volbu,
 • přistupujeme k rodině jako k celku,
 • jednáme s úctou a respektem.

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je registrovaná podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a má povolení k výkonu sociálně - právní ochrany dítěte - více info...

Od 25. května 2018 platí ve všech státech EU nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace o zpracování osobních údajů vydává i naše středisko a najdete je zde.