Zásady naší práce

1/ milosrdenství

 • respektujeme rodičovskou roli ve všech jejích podobách až tam, kde by se mohla stát pro dítě ohrožující; usměrňujeme kompetence rodičů formou doporučení, nikoliv příkazů a omezení. 
 • jednáme s klienty zdvořile, s úctou a respektem, jako s jedinečnou bytostí 
 • klientům věnujeme přiměřené množství času tak, abych mu poskytli potřebnou podporu a pomoc a nebudovali závislost na službě 
 • klientům věnujeme plnou pozornost a poskytujeme jim potřebnou emoční podporu, ocenění a povzbuzení
 • dodržujeme práva každého klienta (respektujeme svobodnou vůli a rozhodování klienta, hájíme jeho zájmy, komunikujeme s klientem pro něj srozumitelným jazykem, přiměřeně jeho schopnostem)

2/ fortelnost

 • známe pracovní postupy zakotvené v metodikách pracoviště
 • dodržujeme profesionální hranice ve vztahu ke klientům
 • pracujeme s celou rodinou jako systémem
 • umíme rozpoznat mimořádnou situaci a umíme ji řešit
 • komunikujeme s klientem přiměřeně k jeho schopnostem a dovednostem
 • podporujeme rodiče do té míry, pokud je to třeba, nechceme rodiče v jejich roli nahrazovat, ale umožnit jim rozvinout jejich rodičovství
 • umíme s klientem plánovat a předvídat, jak se mění rozložení opory a rizik při přijímání opatření ve prospěch dítěte (například umístěním mimo rodinu dojde k uspokojení některých potřeb, zatímco jiné budou výrazně omezeny). 
 • v týmu sdílíme informace, znalosti, zkušenosti, šíříme příklady dobré praxe
 • dodržujeme mlčenlivost, umíme vyhodnotit situaci, kdy by měla být splněna oznamovací povinnost
 • myslíme pozitivně, v náročných situacích se snažíme hledat jejich řešení
 • pravidelně reflektujeme a supervidujeme svoji práci s klientem na poradách a supervizích

3/ společenství 

 • svým kolegům předáváme své zkušenosti, dovednosti, to, co umíme a jde nám dobře
 • na poradách podporujeme pozitivní otevřenou atmosféru, abychom mohli mluvit o nepříjemných věcech, o rozdílných názorech, podáváme konstruktivní zpětnou vazbu
 • když vidíme, že se v týmu vyskytne konflikt nebo napětí, aktivně se zapojíme s cílem situaci vyřešit
 • ke kolegům se chováme s úctou a respektem
 • týmovou spoluprací zajišťujeme dobrou kvalitu služby
 • spolupracujeme, nejen s rodiči, ale i s dalšími odborníky.

4/ naděje 

 • pracujeme na svém rozvoji, vzděláváme se, čteme literaturu, účastníme se konferencí, workshopů, výcviků a své poznatky aplikujeme v praxi
 • máme schopnost sebereflexe
 • v práci s klientem nevidíme beznadějnost, vždy hledáme naději a smysl a vycházíme ze silných stránek klienta
 • důvěřujeme klientům, že jsou schopni svou roli zvládnout, zaměřujeme se na pozitivní stránky, přestože se v určitý moment mohou zdát omezené. 
 • udržujeme perspektivu při práci s rodinou a dítětem
 • aktivizujeme rodiče, povzbuzujeme je i ve chvílích, kdy na svou roli rezignují