naše služby

Služba pro rodinu a dítě vám nabízí podporu v těchto oblastech:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) příprava dětí na nástup do školského systému (mateřská, základní škola), rozvoj dovedností a získání návyků, které jsou důležité pro jejich vývoj, prevence a edukace v oblasti rizikových jevů, edukace a nácvik základních hygienických návyků, vedení dětí k zapojení do chodu domácnosti, podle individuálních potřeb dítěte pracovníci provádí různá cvičení, nácviky, hrají hry, které děti baví a zároveň se díky nim učí

b) podpora a nácvik rodičovských kompetencí (naplňování emočních potřeb dětí, péče o dítě, rozvoj osobnosti dítěte, podpora vazby  rodič - dítě), podpora při upevňování rodičovských a jiných rolí, vedení domácnosti, hospodaření, zajištění zdravotní péče, podpora a nácvik sociálních dovedností v jednání na úřadech, školských zařízeních, podpora při řešení bytové situace

c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností   dítěte - podpora rodičů k rozvoji motorických dovedností dítěte, vedení rodičů k dodržování postupů doporučených odborníkem, podpora k samostatnosti a soběstačnosti dítěte s ohledem na věk, vedení rodičů k rozvoji přirozených schopností dítěte, respektování jeho specifik a naplňování potřeb, podpora sourozeneckých vztahů, vztahů s rodiči a jinými členy rodiny. Pracovník využívá herních aktivit, podporuje rozvoj kreativity dítěte výtvarnou, pohybovou a hudební činností

d) podpora při přípravě na povinnou školní docházku, vedení k dodržování povinné školní docházky, pravidelné přípravě dětí na vyučování, zajišťování pomůcek, zprostředkování doučování, motivace rodičů k aktivní spolupráci se školou, zprostředkování návštěvy pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, podpora při zajištění výdajů spojených se školní docházkou

e)pomoc s výběrem vhodné volnočasové aktivity a její zprostředkování, organizování aktivit pro rodiče s dětmi, zapojení dětí do skupiny posilující sociální dovednosti.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytnutí podpory k navazování dalších sociálních vztahů, doprovázení dětí  do různých zařízení, skupinové aktivity, jejichž cílem je naplnění individuálních potřeb dítěte, zprostředkování jiných odborníků a pracovišť.

sociálně terapeutické činnosti

Tyto činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování rodiny (probíhají individuálně, s celou rodinou nebo ve skupině) - podpora při udržování, prohlubování či narovnávání vztahů s rodinnými příslušníky, vztahové poradenství  - komunikace rodiče s dítětem v náhradní rodinné péči, podpora rodiče při vytváření podmínek pro úspěšný návrat dítěte ze zařízení ústavního typu, nácvik dovedností potřebných k dosažení požadovaných změn.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, podpora při uplatnění zákonných nároků, při úpravě právních vztahů, zprostředkování bezplatné právní pomoci a dluhového poradenství, podpora při hledání zaměstnání a pracovní poradenství, jednání s  třetí stranou v zájmu rodiny.

Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnými příslušníky, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Poskytujeme aktivity v režimu SPOD - více info